Hovedsiden  |  Dokumenter  |  Matrikelkort  |  Vejkort  |  Billeder  |  Kontakt  |  Praktisk info  |  Grunde til salg    

Grundejerforeningen Bøtø

Praktiske oplysninger:  (Opdateret 08/03 2018)

Bebyggelse
Området må kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres sommerhusbebyggelse. På hver enkelt matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse. Bygningshøjden må ikke overstige 5 meter og størrelsen må ikke være mindre end 35 kvm. Til tagfladerne må der ikke anvendes glaserede tegl eller andre tagmaterialer, der er reflekterende. Flere bestemmelser findes i lokalplan 69.
Efter afslutning af byggeri på grunden har grundejeren pligt til at udbedre skader på veje og rabatter forårsaget af byggeriet samt afrette rabatten med fald mod skel, så regnvand frit kan løbe væk fra kørebanen.

Oplagring ikke tilladt
På parcellerne eller på vejarealer inden for grundejerforeningens område må der ikke foretages oplagring, herunder henstilling af campingvogne, uindregistrerede biler, lastbiler, lystfartøjer eller tilsvarende. I forbindelse med byggeri kan campingvogne midlertidigt henstilles til anvendelse som mandskabsvogne.

Hegn
Hegn i naboskel, vej- og stiskel må kun etableres som levende hegn. Hegn i faste materialer må kun anvendes i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. Dog må levende hegn suppleres med et diskret trådhegn i højst 1 meter højde i galvaniseret eller grøn plastbelagt udførelse eller et markeringshegn i højst 0,6 meter højde med galvaniserede stålrør (grå) eller træ som stolper, kun træ som beklædning og malet i jord- eller kystfarver. Begge hegn skal placeres bag det levende hegn og være fast forankret i jorden, så hegnet står lige og fremtræder pænt og nydeligt.

Plantning nær skel
Træer og buske kan forlanges beskåret i skel. Langs veje gælder dette op til en højde på 2,75 meter ifølge Guldborgsund Kommunes regler. Naboer kan desuden forlange grene afskåret i skel.
Man bør derfor plante træer og buske så langt fra skel, at de ikke senere skal udsættes for tvungen beskæring.

Jordkvalitet
Jorden er mager sandjord som egner sig bedst til f.eks. fyr, birk, rødel, spirea, klitrose m.fl. Hvis man planter noget som kræver almindelig havejord bør plantehullerne suppleres med næringsrig jord/spagnum. Bøg, liguster, kirsebærlaurbær og taks er eksempler på planter som kræver at plantehullerne suppleres med næringsrig jord.

Dræn
I rabatterne ud for hver anden grund er nedgravet regnvandsbrønde hvortil den enkelte grundejer kan tilslutte drænledninger der ønskes nedgravet på egen grund. I hver regnvandsbrønd er monteret 2 tilslutningsrør som skal benyttes ved dræntilslutning for de 2 grunde som brønden ligger ud for. Der må ikke foretages yderligere anboring i regnvandsbrøndene. Fra brønden i rabatten bør føres et lukket rør under skelbeplantningens trærødder ind til en tørbrønd, hvor drænslangerne tilsluttes. Tykke drænslanger på f.eks. 11 cm. dræner bedre en tyndere drænslanger. Af hensyn til frostfaren bør drænslangerne ligge 75 cm. nede på det højeste sted. Der bør være et fald på mindst 0,3% og gerne 0,5% eller mere på drænslangerne. I nogle af brøndene i rabatten sidder tilslutningsrøret f.eks. kun 70 cm. nede og man har der ikke mulighed for at etablere nævneværdigt fald på drænslangerne, men må om nødvendigt lægge dem vandret. Tagnedløb må ikke sluttes direkte til drænsystemet, men kan ledes til faskine. Drænrør skal placeres mindst 3 meter fra faskiner, for at undgå overbelastning af drænsystemet ved kraftige regnskyl.

Regnvandsbrøndene er forbundet med lukkede rør, og der er således ikke dræn i veje eller rabatter. På nogle grunde findes der gamle markdrænledninger i jorden, men disse er som udgangspunkt afbrudt og uden betydning og må gerne fjernes af grundejeren. Grundejerforeningens samlede regnvandssystem er inddelt i 3 områder som hver især afvander mod vest. Den fælles del af regnvandssystemet ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen.

Veje
Vejene er udført af stabilt grus, som efterfølgende er pålagt et mindre lag knust asfalt. Nogle steder er det stabile grus lagt på den oprindelige jordoverflade, andre steder er det gravet helt eller delvis ned i den oprindelige jordoverflade. Nogle steder er der lagt fiberdug under det stabile grus.
Vejene har et samlet areal på 56.381 kvm. og beplantningsbælterne har et samlet areal på 47.808 kvm.

Snerydning
Da der er tale om et sommerhusområde, foretager grundejerforeningen ikke snerydning. Hvis en grundejer har behov for snerydning, må grundejeren selv betale udgiften. Da snerydning tidligere har medført skader på foreningens veje, må der kun benyttes et snerydningsfirma som anvises af bestyrelsen.

Beplantning i foråret 2007
I beplantningsbælterne langs Bøtø Ringvej og Godthåbs Allé er der plantet klitrose, seljerøn, syren, skovfyr, rødel, bærmispel, hvidtjørn, skovæble, slåen, stilkeg og fjeldribs. På støjvolden er plantet havtorn. I Skovlystudstykningen er plantet 7.200 østrigske fyr.
Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af beplantningsbælterne.

Telefon
TDC har i hele udstykningen trukket kabler til telefon.

Marielyst Fibernet
Til hver grund blev der fremført fiberkabel med mulighed for adgang til TV, telefoni og internet.
Kablerne blev på hver grund afsluttet i en rulle kabel, fastgjort på en pæl.
Anlægget blev i 2013 overtaget af https://www.seas-nve.dk/
som man kan kontakte om tilslutningsmulighederne.

Elektricitet
SEAS-NVE leverer el til området.

Vand
Marielyst Vandværk leverer vand til området.

Kloak
Til hver grund er der spildevandsafløb fra en parcelbrønd placeret ca. 1 meter inde på grunden.
Kloaksystemet ejes og vedligeholdes af kommunen.

Udstykningen og byggemodningen er foretaget i efteråret 2006 og foråret 2007.